Vägräfflor sparar liv

Idén med räffling på vägarna är att "väcka/larma" förare som ofrivilligt är på väg över mittlinjen eller sidolinjen. Resultat från studier visar att metoden fungerar. Antalet dödade och svårt skadade har minskat både när det gäller vägar med mitträffling och med vägrensräffling. 


Vägräfflor sparar liv

VTI rapport 790 redovisar resultat från de studier som gjorts av VTI inom Trafikverkets utvecklingsprogram Säker framkomlighet under åren 2007 – 2012. 

Vad gäller vägrensräffling på motorväg visar undersökningarna att på motorvägar med hastighetsbegränsning 110 km/tim har antalet dödade och svårt skadade totalt sett minskat med 17 procent och för singelolyckor med cirka 30 procent. 

Resultat från ett flertal studier gällande effekter av mitträffling på tvåfältsvägar visar att totalt antal dödade och svårt skadade minskat med cirka 6 procent. För singelolyckor är motsvarande minskning 14 procent. Analyser av olycksförlopp enligt polisrapporter indikerar att räffla i mittlinje minskar risken för mötesolycka och avkörningsolycka till vänster. Simulatorstudier visar att räfflorna har god effekt för att väcka trötta förare samt att de förare som väcks av räfflan gör rätt motåtgärd. 

Mätningar av hastighet visar inte på några tydliga förändringar av medelhastigheten efter att mitträffla införts. Däremot visar det sig att personbilar förflyttar sig i genomsnitt cirka 5 centimeter bort från mittlinjen och att spridningen i sidoläge minskar något. Detta innebär sannolikt ökat slitage. 

I de trafikantintervjuer som gjorts anser 90 procent av förarna att räfflor i vägens mitt bidrar till en ökad trafiksäkerhet. Även lastbilsförarna är positiva, men förespråkar djupare räfflor. 

För riktningsseparerade vägar (målad 2+1-väg med mitträffla) med hastighetsbegränsning 90 km/tim har antalet dödade och svårt skadade minskat med cirka 30 procent. Förändringen är dock inte signifikant. Dessa resultat är av samma storleksordning som tidigare svenska resultat och i linje med tyska erfarenheter. 

Även effekter av mötesfria vägar med mitträcke (gles 2+1 väg) har studerats och där visar resultaten att totalt sett har antalet dödade och svårt skadade minskat med 50 procent. Förändringen är signifikant, men olycksmaterialet är fortfarande litet vilket gör att en fortsatt uppföljning rekommenderas för att få säkrare resultat.

Källa/text: VTI
Bilder: VTI

Postad av: Michael Sunvén Bilförmedlingen Huvudkontoret 2013-06-17 10:33:00