Ynnor kommenterar: Nya redovisningsregler kan förändra leasingmarknaden

Nya redovisningsregler kan komma att förändra leasingmarknaden i grunden. Förslaget, som nu är ute på remiss, vill att även operationella leasingkontrakt i framtiden ska tas upp i balansräkningen – precis som vid finansiell leasing.

Det är FSAB (the Financial Accounting Standards Board) och IASB (International Accounting Standards Board) som gemensamt har arbetat fram förslaget till en ny standard för redovisning av leasingkontrakt.Syftet är att underlätta för aktörerna på finansmarknaden att få en korrekt bild av företagens balansräkning. Fokus i detta arbete är leasetagarnas redovisning, inte leasegivarnas.

Om förslaget går igenom och blir ny IFRS-standard (International Financial Reporting Standard), kommer förutsättningarna för operationell leasing att förändras drastiskt.

Fundamentet i förslaget baserar sig nämligen på att operationella leasingkontrakt ska redovisas enligt samma principer som finansiell leasing. De ska alltså redovisas i företagens balansräkning.

Att undgå redovisning i balansräkningen har varit ett av de bärande argumenten från de operationella leasegivarnas sida – ”med operationell leasing slipper du blåsa upp din balansräkning”. Detta argument försvinner om förslaget går igenom.

Definitionen av vad leasing är, förändras inte enligt förslaget. Gränsdragningen mellan finansiell och operationell leasing har i många fall varit svårdefinierad med olika tolkningar. Går förslaget igenom elimineras behovet av denna gränsdragning, åtminstone redovisningsmässigt.

Utöver den finansiella påverkan föreslås också ändringar av beräkningsgrunderna för hur kontrakten ska värderas, både initialt och löpande. Den nya principen som föreslås bygger dels på vilka rättigheter till nyttjande av ett objektet leasetagaren erhåller, dels vilka förpliktelser leasetagaren åtagit sig till en motpart. Hur detta ska definieras är dock till stor del en subjektiv bedömning.

Det kommer att innebära omfattande omställningsprojekt för att kunna producera redovisningsunderlag, enligt dessa nya definitioner. Likaså kommer administrationen för hantering av varje enskilt kontrakt att öka då de nya reglerna inte förenklar, utan ställer nya krav på subjektiva bedömningar.

”Enkelheten”, som har varit ett annat bärande argument för operationell leasing, kommer också att ställas på sin spets om administrationen kring redovisning ökar. Det återstår därför att se vad leasegivarna kommer att stödja sina kunder med när det gäller redovisningsunderlag.

Oavsett vilket, måste nya krav och rutiner hanteras och betalas. Oftast drabbar det i slutändan kunderna, i detta fallet leasetagarna.

Leasetagare med operationell Leasing kommer därför att få anledning att se över sina avtal och fundera på följande frågeställningar:

  • Hur kommer de nya reglerna att påverka balansräkningen och vilka blir konsekvenserna av det?
  • Ger de nya reglerna högre upplåningskostnader och/eller stramare kreditbedömningar?
  • Vilket stöd ger leasegivarna avseende nya redovisningsunderlag?
  • Vilka förändringar måste hanteras internt och vilka resurser kommer det att kräva?
  • Och sist men inte minst, är operationell leasing fortfarande den optimala lösningen, eller vilka är alternativen?

Sannolikt kommer vi även att få se förändringar på marknaden för finansiell Leasing. Kanske kommer lösningar att utvecklas med komplementära tjänster till den renodlade finansiella leasingen; lägg till ett garanterat restvärde, eller ett servicepaket, om du vill. Kunderna behöver kanske inte längre fundera över finansiell eller operationell leasing, utan kan skräddarsy en lösning efter behov.

Förslaget är inte klubbat ännu, men Ynnor AB bevakar utvecklingen. Det beräknas vara helt klart 2014/2015. Parallellt ska en europeisk standard processas.

Fakta

  • International Financial Reporting Standards (IFRS) är en vedertagen internationell standard för redovisning i börnoterade företag. IFRS regleras av International Accouting Standards Board.
  • The Financial Accounting Standards Board (FASB) är en privat, ej vinstdrivande organisation, vars primära syfte är att utveckla generellt accepterade redovisningsprinciper i USA.
  • International Accounting Standards Board (IASB) är en internationell organisation som arbetar för att kvalitetsförbättra internationell finansiell redovisning och arbeta för internationell konvergens av redovisningsstandarder.

Källa/text: Ynnor AB
Bilder: Ynnor AB

Postad av: Michael Sunvén Bilförmedlingen Huvudkontoret 2011-07-08 16:03:00