Köpa bil - Leveransbestämmelser

Leveransbestämmelser personbilar

1. Konsument - näringsidkare

Med konsument menas i dessa bestämmelser köpare som avser att använda bilen huvudsakligen för enskilt bruk. Med näringsidkare avses övriga köpare. För konsument gäller konsumentköplagen (KKL). Lagtexten eller en broschyr om lagen ska finnas tillgänglig hos säljföretaget.

2. Köpeavtal och beställning

A. Detta avtal är bindande för båda parter när det undertecknats av köpare och behörig företrädare för säljföretaget.

B. Har endast konsument undertecknat köpeavtalet föreligger en beställning. Säljföretaget blir bundet när köpeavtalet undertecknats av behörig företrädare. Det undertecknade avtalet eller en orderbekräftelse ska skickas till konsumenten senast fyra dagar efter beställningsdagen. Konsumenten är bunden när han erhållit avtalet/orderbekräftelsen.

C. Om köpeavtalet endast undertecknats av näringsidkare är denne bunden av sin underskrift. För säljföretaget är avtalet bindande sedan det undertecknats av behörig företrädare och avtalet sänts till näringsidkare. Detta ska ske inom fyra vardagar efter näringsidkarens underskrift.

3. Avbeställning

Konsument har rätt att avbeställa bilen före leveransen mot ersättning enligt p12.

4. Leveranstid/Leveransförsening

Leveransdag ska anges på köpeavtalet. Har leveransdag inte avtalats levereras bilen inom skälig tid, normalt två veckor för begagnad bil och normalt åtta veckor för ny bil från den dag köparen undertecknade köpeavtalet. Vid leveransförsening kan konsumenten kräva leverans men han får inte vänta orimligt länge med att framställa ett sådant krav. Om förseningen är av väsentlig betydelse för konsumenten - vid bedömningen härav skall såväl tidsaspekten som det egna behovet beaktas - får han häva köpet om han inom skälig tid, normalt två veckor från det säljföretaget underrättat honom om leveransförseningen, meddelar säljföretaget att han häver köpet. Konsumenten kan i stället ge säljföretaget en bestämd tilläggstid för leveransen, minst en vecka. Konsumenten får häva köpet om bilen inte avlämnas inom tilläggstiden. Har konsumenten uppmanat säljföretaget att leverera får konsumenten alltid häva köpet om bilen inte avlämnas inom skälig tid därefter, normalt tre veckor. Näringsidkare får häva köpet om säljföretaget förfarit försumligt och företaget inte inom skälig tid, normalt tre veckor från en uppmaning att leverera, levererat bilen. Hävningsrätt föreligger dock inte om förseningen är av ringa betydelse för näringsidkaren. Säljföretaget är inte skyldigt att leverera om detta är omöjligt p g a de förutsättningar som anges i 12 och 14 §§ KKL. Köparen har rätt till ersättning för den skada han drabbats av p g a leveransförseningen, se p 10. Avser köpet en specialleverans, d v s en bil som tillverkas eller skaffas särskilt för köparen efter dennes anvisningar eller önskemål och kan säljföretaget inte utan väsentlig förlust avyttra bilen får köparen häva köpet endast om syftet med köpet är väsentligt förfelat genom förseningen och säljföretaget insåg eller bort inse detta.

5. Inbytesbil

Köparen försäkrar att angiven inbytesbil är hans egendom utan annan inskränkning i äganderätten än som följer av att den står som säkerhet för skuld som anges i köpeavtalet. Om det visar sig att skulden är högre än köparen har uppgivit sänks nettopriset på inbytesbilen med motsvarande belopp. Inbytesbilen ska levereras med standardutrustning, t ex sommardäck, och i övrigt i samma skick och med samma utrustning som vid värderingstillfället om inte annat avtalats. Om inbytesbilen är i påtagligt annorlunda skick kan säljföretaget påfordra omvärdering dock inte enbart p g a förändrad körsträcka om denna understiger 200 mil från värderingstillfället. Avdrag görs därvid med 2,50 kr per mil, såvida inte annat belopp avtalats. Säljföretaget äger också rätt att påfordra omvärdering av inbytesbilen om värdet av denna, direkt eller indirekt, påverkas genom ändringar i skatter eller liknande myndighetsbeslut med mer än 2 %, dock minst 2000 kr. Köparen skall erlägga fordonsskatt, försäkringar och andra avgifter fram till dess inbytesbilen överlämnas till säljföretaget. Säljföretaget har rätt till återstående skatt om inte annat avtalats.

6. Prisändring

Höjs skatter, tullar, växelkurser eller offentliga avgifter som påverkar bilens pris före leveransen i förhållande till vad som gällde vid avtalets tecknande, ska köparen erlägga ett mot höjningen svarande pristillägg om detta överstiger 300 kr. Köparen har rätt att häva avtalet om pristillägget uppgår till mer än 2 % av det avtalade priset och säljföretaget påfordrar att erhålla ett tilläggsbelopp av minst sådan storlek. Sänkning av skatter etc. ska komma köparen till godo med motsvarande belopp. Vid prishöjning av annan orsak och som ligger utanför säljföretagets kontroll och som inträffar mer än fyra månader från avtalets ingående ska köparen erlägga ett mot höjningen svarande pristillägg. Köparen har dock i sådant fall rätt att häva köpet.

7. Garantier och felansvar

Har säljföretaget lämnat särskild garanti gäller denna som del av köpeavtalet. Har garanti inte lämnats svarar säljföretaget enligt KKL gentemot konsument för fel som föreligger vid leveransen som t ex att bilen är i annat skick än vad som angivits i lämnad varudeklaration eller i övrigt avviker från vad som avtalats, att bilen inte skulle godkännas utan anmärkning vid en obligatorisk kontrollbesiktning eller att bilen är i sämre skick än konsumenten med hänsyn till pris och körsträcka med fog kunnat förutsätta. Gentemot näringsidkare svarar säljföretaget beträffande ny bil som sålts utan garanti för material- och tillverkningsfel som förelåg vid leveransen och för fel som beror på säljföretagets försumlighet och beträffande begagnad bil som sålts utan garanti för att den vid leveransen uppfyllde gällande trafiksäkerhetskrav samt att den inte var i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till priset och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta.

8. Reklamation

Vid fel på bilen ska köparen hos säljföretaget reklamera felet inom skälig tid, normalt två veckor, efter det att han märkt eller bort märka felet. Köparen får dock inte reklamera senare än två år efter leveransdagen (visst undantag se 24 § KKL).

9. Påföljder vid fel

A. Säljföretaget har rätt att välja mellan att avhjälpa fel eller att leverera felfritt likvärdig bil om detta görs inom skälig tid, normalt två veckor efter köparens reklamation, och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Köparen behöver i normalfallet inte acceptera mer än två avhjälpningsförsök för samma fel.

B. Köpare har rätt att hålla inne så mycket av betalningen som svarar mot hans krav p g a felet och kan kräva att felet avhjälps eller att säljföretaget levererar en bil i avtalat skick om det kan ske utan oskälig kostnad eller väsentlig olägenhet för säljföretaget.

C. Köpare har rätt till prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller, om felet är av väsentlig betydelse för honom, rätt att häva köpet om säljföretaget inte förfarit enligt A eller B ovan.

D. Vid hävning ska konsumenten återlämna bilen mot att säljföretaget återbetalar köpeskillingen och ränta på denna. Säljföretaget har rätt till ersättning för den nytta konsumenten haft av bilen. Vid bedömningen av om konsumenten ska betala ersättning för nytta ska hänsyn tas till de besvär och olägenheter konsumenten haft, t ex att han inte kunnat använda bilen i normal omfattning. Konsumenten ska efter avräkning erhålla minst ett belopp som ger honom möjlighet att köpa en felfri bil som, beträffande standard och skick, motsvarar den återställda bilen vid hävningstillfället.

E. Köparen har rätt till ersättning enligt p 10 för den skada han drabbas av p.g.a. fel. Vid hävning har han dock inte rätt till ersättning för besvär och olägenheter, om dessa redan beaktas vid bedömningen av den nytta han haft av bilen.

F. Om näringsidkare häver köpet utgår ingen ränta på köpeskillingen och har säljföretaget rätt till ersättning för bilens nyttjande med 0,1 % av köpeskillingen per mil.

10. Köparens rätt till skadestånd

A. Konsumenten har under de i KKL angivna förutsättningarna rätt till ersättning för skada - t ex utgifter och förluster - som åsamkas honom p g a att bilen är felaktig eller genom säljarens dröjsmål. Skadeståndet omfattar dock inte ersättning för förlust i näringsverksamhet. Konsumenten är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.

B. Näringsidkare har rätt till skälig ersättning för den skada han drabbas p g a fel eller leveransförsening om säljföretaget förfarit försumligt. Ersättning utgår för skäliga utlägg men inte för förlust i näringsverksamhet eller för skada på annat än bilen.

11. Försening på köparens sida

A. Om konsumenten inte betalar i rätt tid och dröjsmålet inte beror på säljföretaget kan detta kräva betalning och dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. Säljföretaget kan häva köpet om konsumentens dröjsmål utgör ett väsentligt avtalsbrott eller om säljföretaget givit konsumenten en bestämd tilläggstid för betalningen och denna inte är oskäligt kort, normalt två veckor, och konsumenten inte betalat inom denna tid. Säljföretaget har vid hävning rätt till ersättning med 10 % av det avtalade priset om inte annat anges i p 12 C och D.

B. Om näringsidkare underlåter att uppfölja köpet kan säljföretaget antingen kräva köpets fullgörande eller ersättning med 15 % av det avtalade priset plus ersättning för på- och avmontering av extrautrustning och övriga kostnader med anledning härav.

12. Skadestånd vid avbeställning från konsument

A. Avbeställer en konsument bilen inom fyra vardagar efter det att bindande avtal ingåtts enligt p 2 A har säljföretaget rätt till ersättning med 1,5 % av det avtalade priset dock lägst 3000 kr. Har bilen försetts med extrautrustning ska konsumenten dessutom ersätta säljföretaget dess kostnader för visad på- och avmontering av utrustningen och övriga kostnader med anledning härav. Vid senare avbeställning har säljföretaget rätt till ersättning med 7 %.

B. Har beställning skett enligt p 2 B har konsumenten rätt att utan kostnad avbeställa bilen inom fyra vardagar efter det han undertecknade köpeavtalet. Därefter har säljföretaget, om konsumenten blivit bunden av beställningen, rätt till ersättning med 7 %.

C. Om köpet avser en specialleverans eller bilen annars är av sådant slag att den inte utan betydande förluster kan avyttras till annan köpare eller överstiger bilens pris 10 basbelopp har säljföretaget vid avbeställning eller hävning rätt till ersättning med 15 % av priset om konsumenten avbeställer bilen efter det avtalet blivit bindande.

D. Avser avbeställningen en bil med ett pris understigande 10 basbelopp eller ett fordon för rörelsehindrade el dyl. har säljföretaget inte rätt till ersättning om orsaken till avbeställningen eller dröjsmålet med betalningen är att konsumenten utan egen skuld råkat i varaktiga betalningssvårigheter genom t ex arbetslöshet, sjukdom eller dödsfall och säljföretaget utan onödigt dröjsmål underrättas därom. Härutöver gäller vad som anges i 41 § KKL.

13. Registrering

Om inte annat överenskommits ombesörjer säljföretaget att bilen i förekommande fall besiktigas, registreras och försäkras. Utlägg för detta betalas av köparen och ska anges i köpeavtalet.

14. Återtagandeförbehåll

Säljföretaget förbehåller sig rätten att återta den sålda bilen intill dess köparen fullgjort samtliga betalningsförpliktelser enligt detta avtal.

15. Kreditköp

Vid kreditköp utgår kreditkostnader i enlighet med vad som framgår av köpeavtalet. Övriga kreditvillkor framgår av bifogad handling och avbetalningskontrakt.

16. Tvist

Om en tvist mellan konsument och säljföretag inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan konsumenten vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller till Allmänna Reklamationsnämnden. Tvister kan även prövas av allmän domstol.

Källa: http://www.konsumentverket.se/kopa/Bilar1/Kopa-av-bilhandlare1/Kontrakt/
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Ämnen/Bilar/Dokument/mrf_leverans_verkst_050602.pdf